استفاده از تصاوير غير اخلاقی يا بنرهائی که از تصاویر زنان و دختران استفاده مي نمايند باعث حذف شما از سيستم ميگردند